Preloader image

POLITYKA PRYWATNOŚCI INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Profits sp. z o.o którego siedziba znajduje w Sieradz 98-200 ul Warszawska 4
I.  Podstawa zakres i cel przetwarzania danych osobowych
1. Przetwarzamy Państwa dane osobowe zwykłe (imię, nazwisko, adres, PESEL, nr tel., email, imię matki i ojca, nr i seria dowodu osobistego) ponieważ są one niezbędne w celu świadczenia dla Państwa usług. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
2. W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji dotyczących nowości i promocji (newsletter) przetwarzam Państwa dane osobowe zwykłe w postaci adresu email.
3. Celem przetwarzania Państwa Danych osobowych jest prawidłowe wywiązanie się z zawartej umowy, dotyczącej świadczenia usług pośredniczych przy zawarciu umowy kredytu lub w przypadku newslettera przesyłanie informacji o nowościach i promocjach które znajdują się w naszej ofercie.
II. Inspektor ochrony danych osobowych.
1. Inspektorem danych osobowych wyznaczonym w Profits sp z o.o jest pan Rafał Sierzchała kontakt przez pocztę email biuro@ebankowy.pl
III. Odbiorcy danych osobowych
1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być banki, inne podmioty udzielające pożyczek, hostingodawcy, brokerzy.
IV. Czas przetwarzania danych osobowych
1. Państwa dane osobowe podane w związku z zawartą umową będą przechowywane przez  okres niezbędny do prawidłowego wykonania zawartej umowy.
2. W przypadku gdy zostanie wystawiona faktura Vat Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat ze względu na wymogi podatkowe i rachunkowe.
3. Państwa dane osobowe podane w zgodzie na przesłanie newslettera przetwarzane będą do dnia wycofania przez Państwa zgody.
V Prawa osoby której dane dotyczą
1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszelkie wnioski dotyczące wskazanych powyżej praw prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych.
2. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do GIODO a od 25 maja 2018 r. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
VI Konsekwencje niepodania danych
1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem świadczenia przez nas usług. W razie niepodania danych osobowych usługi przez nas świadczone niestety nie będą mogły być realizowane.
2. Wyrażenie zgody oraz podanie danych osobowych w stosunku do przesyłania Państwu newslettera jest całkowicie dobrowolna, w przypadku jej niewyrażenia nie będą Państwo otrzymywać żadnych informacji dotyczących nowości i promocji oferowanych przeze mnie.
VII Profilowanie
1. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na podstawie analizy Państwa zdolności kredytowych  w celu zaciągnięcia wnioskowanej pożyczki. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie decyzja dotycząca udzielenia pożyczki. W zależności od wyników przeprowadzonej analizy może być ona pozytywna lub negatywna

Regulamin serwisu

Ogólne

 1. ebankowy.pl jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest firma Profits sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu ul. Warszawska 4, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łódź-Śródmieścia w Łodzi XX wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000384463, NIP: 8272294095 o kapitale zakładowym 5000zł zwany w dalszej części regulaminu jako ebankowy.pl.
 2. Serwis ebankowy.pl jest stroną internetową zawierającą informacje na temat szeroko pojętego rynku usług finansowych. Informacje i materiały mogą pochodzić od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących z Profits sp. z o.o. i prowadzący serwis nie ingeruje w ich treść dopóki nie łamią postanowień regulaminu. ebankowy.pl nie jest zarejestrowanym tytułem prasowym w rozumieniu ustawy (26.01.1984r. – Prawo prasowe).
 3. Każda osoba, która przystępuje do korzystania z serwisu ebankowy.pl tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
 4. ebankowy.pl zastrzega sobie zmiany, wycofania lub przerwania dowolnej funkcji i właściwości ebankowy.pl.

 

Odpowiedzialność ebankowy.pl

 1. W przypadku otrzymania wiadomości, iż w serwisie ebankowy.pl znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo interesy lub dobra osobiste osób trzecich, ebankowy.pl podejmie odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z polskim prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Podstawą do podjęcia takich działań jest wyrok sądu lub uprawdopodobnienie takich okoliczności w znacznym stopniu.
 2. ebankowy.pl nie jest zobowiązany do przechowywania kopii zapasowych zawierających jakiekolwiek materiały przesłane bądź publikowane w serwisie, za wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych.
 3. Informacje zawarte w ebankowy.pl nie stanowią reklamy, oferty ani rekomendacji do zakupu lub sprzedaży produktów bankowych i ubezpieczeniowych ani jakiekolwiek innych produktów finansowych czy materialnych, o których mowa w tych informacjach.
 4. Informacje przedstawione w ebankowy.pl pozyskiwane są z ogólnie dostępnych źródeł lub od stron trzecich uprawnionych do udostępniania takich informacji. ebankowy.pl dołoży wszelkich starań, aby informacje były rzetelne i aktualne. Z powodu braku możliwości zweryfikowania informacji, nie bierzemy odpowiedzialności za treść.
 5. Wszelkie informacje publikowane przez ebankowy.pl nie są w żadnym zakresie czynnościami doradztwa finansowego, ubezpieczeniowego, prawnego. Użytkownicy zainteresowani uzyskaniem szczegółów informacji przed podjęciem decyzji skutkujących zaciągnięciem zobowiązań finansowych powinni wnikliwie rozważyć swoją sytuację majątkową, potrzeby i oczekiwania oraz szczegółowo zapoznać się z treścią umowy. W szczególności w odniesieniu do praw i obowiązków, w tym opłat, a w miarę potrzeby i możliwości skorzystać z porad świadczonych przez wykwalifikowane osoby.
 6. Wszystkie informacje są przekazywane bezpłatnie i są dostępne powszechnie dla każdego użytkownika Internetu.
 7. ebankowy.pl ma prawo korygować zawartość strony internetowej www.ebankowy.pl w dowolnym czasie, bez powiadomienia użytkowników. ebankowy.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia, błędy lub niekompletność informacji, jak też za zakłócenie w działaniu strony internetowej www.ebankowy.pl w związku ze zdarzeniami będącymi następstwem okoliczności, za które ebankowy.pl nie ponosi odpowiedzialności.
 8. ebankowy.pl nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie informacji zawartej na stronie internetowej www.ebankowy.pl ani za ich wykorzystanie przez osoby trzecie. Niniejsza strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny.

 

Odpowiedzialność użytkownika

 1. Korzystanie z ebankowy.pl podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
 2. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw ebankowy.pl, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym regulaminem lub w inny sposób nagannym.

 

Zastrzeżenia techniczne

 1. Ze względu na techniczne ograniczenia ebankowy.pl nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, pełnej i kompletnej.
 2. ebankowy.pl nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji będących następstwem okoliczności, za które ebankowy.pl nie ponosi odpowiedzialności.
 3. ebankowy.pl dołoży wszelkich starań, aby jakakolwiek transmisja danych za pomocą Internetu była bezpieczna(tzn., aby przesłane informacje zostały przesłane z zachowaniem tajemnicy).
 4. ebankowy.pl nie gwarantuje bezpieczeństwa informacji do niego przesłanych. Dlatego wszelkie takie transmisje są realizowane na własne ryzyko osoby przesyłającej informacje.

 

Prawo autorskie

 1. Korzystanie z materiałów opublikowanych w serwisie ebankowy.pl w celu innym niż do użytku osobistego tj. kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego.
 2. Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe, które występują na stronach ebankowy.pl podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
 3. Zawartość serwisu ebankowy.pl może być wykorzystywana przez użytkowników tylko dla użytku osobistego. Wykorzystywanie do innych celów, a w szczególności komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób może nastąpić tylko pod warunkiem pisemnego zezwolenia ze strony ebankowy.pl.
 4. W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszeń jakichkolwiek z powyższych zasad przez użytkownika, będzie on zobowiązany do naprawienia szkody ebankowy.pl na zasadach ogólnych.

 

Partnerzy

 1. ebankowy.pl publikuje bannery, teasery i linki do innych stron i serwisów internetowych. Odnośniki te mogą prowadzić do właścicieli reklam, dostawców treści bądź partnerów.
 2. ebankowy.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zawartych na stronach partnerów współpracujących. Korzystając z bannera lub linku użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.
 3. ebankowy.pl nie ponosi odpowiedzialności za dostawę bądź jakość jakichkolwiek towarów lub usług sprzedawanych bądź reklamowanych za pośrednictwem lub na stronach ebankowy.pl, ponieważ sprzedawcą lub usługodawcą jest inny podmiot.
 4. ebankowy.pl nie ponosi odpowiedzialności i nie kontroluje treści pojawiających się na stronach swoich partnerów.
 5. ebankowy.pl nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i ochrony danych osobowych swoich partnerów.
 6. ebankowy.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia wszelkich materiałów i informacji dostępnych na stronach partnerów.

 

Ochrona danych osobowych

 1. Użytkowniku, kontaktując się z naszą firmą wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia przez Profits sp. z o.o. przekazanych w procesie obsługi oraz zawartych w dokumentach w celach związanych z teraźniejszym oraz przyszłym wykonywaniem usług pośrednictwa i doradztwa finansowego w tym odejmującym monitoring procesu zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową lub bankiem i związaną z tym konieczność archiwizacji danych lub otrzymywania od ebankowy.pl informacji o produktach finansowych i ubezpieczeniowych.
 2. Administratorem państwa danych osobowych jest Profits sp. z o.o. z siedzibą 98-200 Sieradz ul. Warszawska 4, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000384463 NIP: 8272294095 o kapitale zakładowym 5000zł.
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celach związanych z prowadzeniem przez Profits sp. z o.o. działalności w zakresie pośrednictwa finansowego i ubezpieczeniowego oraz w celu marketingu usług własnych. Profits sp. z o.o. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).. Przekazanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wykorzystania przez Profits sp. z o.o. usług pośrednictwa kredytowego i ubezpieczeniowego.
 4. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia i uzupełnienia, uaktualnienia, sprawdzenia oraz uzyskania informacji na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania. Użytkownik ma prawo żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych osobowych użytkownika.
 5. Jeśli nie wyrażacie Państwo zgody na dalsze przetwarzane swoich danych osobowych przez Profits sp. z o.o. prosimy o wysłanie drogą mailową wiadomości o treści “Rezygnacja” na adres biuro@ebankowy.pl.

 

Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Użytkowniku, w związku ze świadczeniem przez Profits sp. z o.o. usług drogą elektroniczną przez udostępnienie ebankowy.pl identyfikującego go adresu elektronicznego, wyraża zgodę na przesyłanie przez ebankowy.pl za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej skierowanej do użytkownika informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. u. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację związaną z świadczeniem usług drogą elektroniczną przez ebankowy.pl.
 3. Reklamacja przesyłana jest przez użytkownika do ebankowy.pl na adres poczty elektronicznej biuro@ebankowy.pl.
 4. ebankowy.pl rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni, od daty jej wpłynięcia. Jednak w sytuacji, gdy sprawa będzie wymagała przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, termin może ulec przedłużeniu o kolejne 30 dni.
 5. ebankowy.pl po rozpatrzeniu reklamacji wysyła użytkownikowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej informację o wyniku przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.

 

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie sprawy związane z wykonywaniem niniejszego regulaminu rozstrzygają właściwe sądy powszechne.
 2. Profits sp. z o.o. zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu.
 3. Zmieniony regulamin będzie dostępny w serwisie ebankowy.pl od momentu jego zmiany, wraz z zaznaczeniem zachodzących zmian. Zmiany Regulaminu nie odnoszą skutku wobec praw lub obowiązków użytkowników powstałych w związku z korzystaniem z serwisu przed jego zmianami, chyba, że są korzystne dla użytkowników.

 

Poliyka cookies

 1. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami własnej przeglądarki.
 2. Zwyczajowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 3. Żaden serwis internetowy którego administratorem jest PROFITS Sp. z o.o. nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, za wyjątkiem danych statystycznych.
 4. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Poza Administratorem dostęp do danych cookies może posiadać firma Google za pośrednictwem narzędzi Google Analytics oraz Google Adwords, w celu sporządzenia statystyk ruchu oraz skuteczności kampanii promocyjnych realizowanych przez operatora serwisu za pomocą wyżej wymienionych narzędzi.
 5. Pliki cookies mogą zostać wykorzystywane w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • optymalizacji wydajności wyświetlanych stron, stosowanych zapytań i wyświetlanych treści.
 6. Serwisy Administratora mogą stosować pliki cookies:
  • „sesyjne” (session cookies) są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  • „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.